Näihin vaikutamme

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Keskeinen tehtävämme on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon siten, että Suomi tarjoaa mahdollisimman hyvät edellytykset ruoka- ja juomayritysten menestykselle ja kestävälle kasvulle.

Elintarvikeyritysten vahva yhteinen ääni

Elintarviketeollisuusliitto on ruokia ja juomia valmistavien yritysten vahva yhteinen ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Tavoitteenamme on uudistuva, vetovoimainen ja menestyvä ruoka-ala, joka luo hyvinvointia Suomeen. Sen saavuttamiseksi edistämme nykyistä toimivampia työmarkkinoita, vahvistamme ruoka-alan houkuttelevuutta sekä rakennamme Suomeen kilpailukykyistä toimintaympäristöä yritysten kannattavalle ja kestävälle kasvulle.

Työtämme ohjaavat kolme strategista teemaa: työ ja osaaminen, toimiva ja ennakoitava kotimarkkina sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys. Teemme työtä myös datan ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ruuan koko arvoketjussa.

Toimintaympäristö ja kasvu

Tavoitteemme on tasa-arvoinen ja ennakoitava toimintaympäristö, joka kannustaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään ja uudistamaan toimintaansa sekä rohkaisee innovaatioihin ja kasvuun.

Lue lisää

Työ ja osaaminen

Edistämme toimivia työmarkkinoita ja vahvistamme elintarvikealan houkuttelevuutta. Neuvottelemme jäsenillemme työehtosopimukset ja vaikutamme siihen, että elintarvikealan yritysten näkemykset huomioidaan työlainsäädäntöä uudistettaessa.

Lue lisää

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Edistämme tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa kestävyyssääntelyä. Tuomme elintarvikeyritysten äänen sääntelyn valmisteluun ja kehitämme ruoka-alan vastuullisuutta yhdessä jäsenyritystemme kanssa myös vapaaehtoisilla sitoumuksilla, sopimuksilla ja itsesääntelyllä.

Lue lisää

Data ja digitaalisuus

Osallistumme aktiivisesti koko ruokaketjun datan liikkumista ja hyödyntämistä edistävän ympäristön ja toimintamallien kehittämiseen, jotta ala voisi hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja vastata eri sidosryhmien kasvaviin tietotarpeisiin.

Lue lisää

Edustamme laajasti elintarvike­teollisuutta

ETL:llä on 260 jä­se­ny­ri­tys­tä sekä yh­teis­työ­so­pi­mus Li­ha­kes­kus­lii­ton ja Suo­men Lei­pu­ri­lii­ton kans­sa. Lii­ton toiminnan pii­ris­sä ole­vat yh­teen­sä noin 600 yri­tys­tä kat­ta­vat kaikki elintarviketeollisuuden sektorit ja lähes kokonaan Suo­men elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuotannon.

Tutustu jäsenyrityksiimme
image description

EU-tavoitteet kaudelle 2024-2029

Katso ETL:n tavoitteet Euroopan parlamentin vaaleihin 2024 ja seuraavien vuosien EU-politiikan pohjaksi.

EU-vaalit 2024

Vaalikausi 2023-2027

Täältä löydät elintarviketeollisuuden vaalitavoitteet ja ehdotukset ruoka-alan kestävän kasvun eväiksi.

Lue lisää

Tietoa ETL:stä

Lue ETL:n toiminnasta, hallinnosta ja toimielimistä.

Lue lisää

Vuosikertomukset

Tutustu ETL:n toimintaan ja vaikuttamistyöhön.

Vuosikertomukset