Palvelut jäsenille

Elintarviketeollisuusliiton keskeinen tehtävä on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon siten, että Suomi tarjoaa mahdollisimman hyvät edellytykset alan yritysten kestävälle kasvulle ja menestymiselle.

ETL tukee jäsenyritystensä menestystä

Liiton tavoitteena on vetovoimainen, kilpailukykyinen sekä säädöksiltään ja verotuksellisesti ennakoitava toimintaympäristö, jossa elintarvikeyritykset voivat työllistää, kasvaa, investoida ja innovoida.

Jäsenmaksun maksettuaan yritys pääsee hyödyntämään laajaa kattausta ETL:n palveluja, jotka ovat valtaosin maksuttomia.

Suoran yrityskohtaisen avun ja neuvonnan lisäksi ETL järjestää koulutuksia, webinaareja ja jäsenistöä palvelevia tapahtumia.

ETL tarjoaa yritysten käyttöön vaikuttamisen kanavia liiton työryhmissä ja toimikunnissa. ETL on myös jäsenyrityksilleen alusta verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Jäsenpalvelut

Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö

Elintarviketeollisuusliitto neuvottelee elintarviketeollisuuden työehtosopimukset ja tiedottaa työehtosopimuksissa tapahtuvista muutoksista.

Liiton asiantuntijat opastavat ja auttavat yrityksiä työehtosopimusten tulkinnassa. He neuvovat työlainsäädännön soveltamisessa ja antavat tarvittaessa oikeusapua työsuhteiden ongelmatilanteissa.

ETL järjestää koulutusta työehtosopimuksista ja työsuhdeasioista sekä yleisinä koulutuksina että maksullisina, yrityskohtaisesti räätälöityinä koulutuksina.

ETL kehittää valtakunnallista lainsäädäntöä ja työelämän pelisääntöjä yhteistyössä muun elinkeinoelämän kanssa. Liitto uudistaa työelämää ja edistää paikallista sopimista.

Elintarvikelainsäädäntö, säädösympäristö ja kestävä kasvu

Liiton asiantuntijat seuraavat aktiivisesti elintarviketeollisuuden ja alan muuttuvan säädösympäristön kehitystä Suomessa ja EU:ssa. He vievät säädösten valmisteluun elintarvikeyritysten viestit ja näkökulmat. Uusista säädöksistä ja lainsäädännön muutoksista tiedotetaan jäsenyrityksille säännöllisesti.

ETL valvoo jäsenyritystensä elinkeinopoliittisia etuja pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin Suomessa ja EU:ssa. Elintarvikealan yhdessä sopimia aloitteita edistetään, ja tukea edunvalvontaan haetaan myös sidosryhmiltä ja suurelta yleisöltä. EU-lainsäädäntöön vaikuttamisessa vahva kumppani on elintarviketeollisuuden eurooppalainen kattojärjestö FoodDrinkEurope, jonka jäsen ETL on.

Yritysten liiketoimintaa edistävää yhteistyötä ETL tekee laajan sidosryhmäverkostonsa, etenkin alkutuotannon, kaupan ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa.

ETL tarjoaa jäsenyrityksilleen kasvuun ja vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja verkostoitumista. Kestävän kasvun tueksi on hyödynnettävissä käytännönläheisiä työkaluja ja oppaita.

Tiedon tuotanto, viestintä ja vaikuttaminen

ETL tuottaa, kerää ja jakaa jäsenyrityksilleen tietoa elintarviketeollisuuden ja ruoka-alan kehityksestä Suomessa ja kansainvälisesti. Tietoa tuotetaan elintarvikeyritysten taloudellisesta tilanteesta, suhdanteista, työmarkkinoista ja elintarvikkeiden ulkomaankaupasta. Asiantuntijoiden analysoima tieto auttaa yrityksiä tilannekuvan muodostamisessa ja päätöksenteossa.

ETL tekee jäsenyrityksilleen teemakohtaisia ja kohdennettuja kyselyjä, joiden tuloksia hyödynnetään liiton vaikuttamistyössä.

Elintarviketeollisuuden ja ruoka-alan äänen kuuluminen poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on ETL:n keskeinen tehtävä. Liitto viestii aktiivisesti ja monipuolisesti jäsenyrityksilleen ja erilaisille kohderyhmille. Viestinnällä huolehditaan, että päättäjien tietoisuus alalle tärkeistä asioista lisääntyy.

ETL vahvistaa suuren yleisön keskuudessa myönteistä mielikuvaa elintarviketeollisuudesta vastuullisena, innovatiivisena ja tulevaisuuteen katsovana toimialana, jolla riittää töitä ja kysyntää osaajille tulevaisuudessakin.

ETL tarjoaa runsaasti tietoa verkkosivullaan ja jäsenyritysten tarpeisiin räätälöidyllä jäsensivustollaan. Liitto julkaisee säännöllisesti uutiskirjeitä ja tiedottaa alan ajankohtaisista muutoksista ja tapahtumista. Jäsenyritysten henkilöstö saa halutessaan sähköpostiinsa maksutta ETL:n tarjoaman päivittäisen mediaseurannan elintarvikealan uutisista.

Jäsenyrityksiä tuetaan toimialan yllättävissä viestintätilanteissa ETL:n asiantuntijoiden laatimin tausta-aineistoin sekä kannanotoilla julkisessa keskustelussa.

Koulutukset ja tapahtumat

ETL järjestää jäsenyrityksilleen koulutusta ajankohtaisista työelämän, lainsäädännön, vastuullisuuden, kestävän kasvun ja poliittisen vaikuttamistyön aiheista. Koulutuksiin voivat osallistua kaikki ETL:n jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt.

Jäsenyrityksille voidaan myös räätälöidä koulutusta yrityksen tarpeiden mukaan. Tällainen koulutus on maksullista.

Elintarvikepäivä

Suomen suurin ja odotetuin elintarvikealan koulutus- ja ajankohtaistapahtuma on Elintarvikepäivä, jonka ETL järjestää yhdessä Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön kanssa vuosittain toukokuussa. Sadat alan asiantuntijat yrityksistä ja sidosryhmistä kokoontuvat uuden tiedon ja huippuasiantuntijoiden puheenvuorojen pariin. Jäsenyritykset pääsevät tapahtumaan jäsenhintaan.

Lue lisää Elintarvikepäivästä

Maistuva päivä

ETL ja jäsenyritykset järjestävät yhdessä Maistuva päivä -teemaviikon toukokuun lopulla. Teemaviikolla yritykset eri puolilla maata avaavat ovensa yläkoululaisille ja toivottavat nuoret tervetulleiksi kuulemaan elintarvikealan työmahdollisuuksista. Tapahtuma mahdollistaa vuosittain sadoille nuorille vierailun elintarvikeyrityksiin.

Lue lisää Maistuvasta päivästä

 

ETL:n toimikunnat ja työryhmät

ETL:ssä toimii eri aiheita ja ajankohtaisia asioita käsitteleviä ja valmistelevia sisäisiä toimikuntia ja ryhmiä. Niihin kuuluu edustajia eri jäsenyrityksistä. Ryhmät ovat tärkeä tiedotuskanavana esimerkiksi valmisteilla olevista lainsäädännöstä, lainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaan. Lisäksi ryhmät ovat hyvä kanava verkostoitumiseen.

Tutustu

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenpalvelut

ETL:n jäsenyritykset ovat myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäseniä ja voivat hyödyntää keskusliiton palveluja. EK tuottaa tietoa jäsenyritysten käyttöön muun muassa työlainsäädännöstä, yritysturvallisuudesta ja palkka-asioista. Se tekee selvityksiä, julkaisee tutkimustietoa, laatii tilastoja sekä ohjeistaa jäseniään yritystoimintaan ja elinkeinoelämään liittyvistä säädöksistä, muutoksista ja tapahtumista.

Maksullista koulutusta tarjoaa EK-Tieto Oy muun muassa työsuhdeasioista, palkanlaskennasta, yritysverotuksesta ja yritysturvallisuudesta. EK:n jäsenyritykset saavat jäsenalennuksen osallistumismaksuista. EK-Tiedon tytäryhtiö Työsuhdejuristit avustaa yrityksiä ja yhteisöjä yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa jäsenhintaan.