Huoltovarmuus ja varautuminen ruoka-alalla

Huoltovarmuus on varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa turvaamalla elintärkeät toiminnot, jotta yhteiskunta ja elinkeinoelämä toimivat ja ihmiset voivat elää turvallisesti arkeaan.

Huoltovarmuuden perusta ovat toimivat markkinat ja kilpailukykyinen talous. Ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä ylläpitämään yhteiskunnan taloudellisia ja teknisiä perustoimintoja häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siksi huoltovarmuustyöllä varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnan kriittiset toiminnot mahdollisimman normaaleina näissä tilanteissa. Huoltovarmuutta varmistetaan yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Elintarviketeollisuus osana huoltovarmuuskokonaisuutta

Osa elintarvikealan yrityksistä on luokiteltu huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi ja ne ovat mukana huoltovarmuusorganisaatiossa vapaaehtoisuuden pohjalta. Näiden yritysten on arvioitu turvaavan osaltaan yhteiskunnan ruokahuoltoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikeissa tilanteissa näiden yritysten toimintoja tuetaan, niin että yhteiskunnan tärkeät toiminnot kyetään ylläpitämään.

Elintarviketeollisuusyrityksien kyky arvioida omaan toimintaansa liittyviä riskejä ja tehdä johdonmukaista varautumistyötä riskien vähentämiseksi on osa yritysten jatkuvuudenhallinnan työtä. Turvaamalla oman liiketoimintansa, yritys turvaa samalla huoltovarmuutta.

Kuva: Helsingin Mylly

Yhteistyö turvaa ruuan huoltovarmuutta

Elintarvikealalla tehdään laajaa yhteistyötä koko ketjun mitalla. Yhteistyö tuo reagointikykyä, jonka merkitys korostuu erityisesti häiriötilanteissa. Alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja jakelu toimivat tiiviissä yhteistyössä ruuan saatavuuden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Myös yhdistyksillä on tärkeä rooli huoltovarmuustyön toteutuksessa.

Lue lisää elintarvikehuollon varmistamisesta Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta.

Alueellinen huoltovarmuus

Elintarvikehuollon ja elintarviketeollisuuden alueellisen varautumisen toimeenpano- ja kehittämistehtäviä hoitavat Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten yhteydessä toimii Elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö -toimikunnat (ELVAR), jotka ovat osa Huoltovarmuusorganisaatiota. Toimikunnat kehittävät elinkeinoelämän varautumista alueilla ja maakunnissa sekä varmistavat elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin alueellista yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa.

Toimikunnat toimivat alueellisina suunnittelu- ja yhteistyöfoorumeina, joissa alueellista varautumista yhteensovitetaan. Toimikunnat jakavat tietoa ja käytäntöjä toimijoiden kesken ja tuottavat maksuttomia palveluita ja valmiuksia, joilla kehitetään alueiden elinkeinoelämän varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Yhteistyössä arvioidaan tarpeita ja kehityskohteita ja vastataan niihin yhteisten projektien kautta.

Elintarviketeollisuuden varautumista tukevia hankkeita

Kansallisen huoltovarmuuden tukimuodoissa on huomioitu myös yrityksiä ja organisaatioita, joita ei ole luokiteltu huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi. Maa- ja Metsätalousministeriö (MMM) sekä Huoltovarmuuskeskus (HVK) rahoittavat ja kehittävät toimintaa, jolla tuetaan kriittiseksi luokiteltujen yritysten lisäksi myös näiden yritysten jatkuvuudenhallintaa.

Esimerkkejä hankkeista:

  • Riskienhallinnan välineitä elintarvikealan pk-yritysten varautumissuunnittelun tueksi ja liiketoimintariskien hallitsemiseksi (ET-RH) -hanke. Lue lisää Luken sivuilla.
  • Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja -jakelussa (KPTE) -hanke. Lisätietoa ja hankkeen julkaisut.
  • Lujat on Keskuskauppakamarin, kauppakamarien ja Huoltovarmuuskeskuksen hanke pk-yritysten toiminnan jatkuvuuden kehittämiseksi. Lisätietoa hankkeesta.

Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuuden mallia

Huoltovarmuus on osa suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia ja siihen liittyvää yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS). Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Lue lisää

Katso myös

Elintarviketeollisuuspooli

ETL:n yhteydessä toimiva elintarviketeollisuuspooli on osa Huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektoria.

Lue lisää

Lisätietoa

Jyri Valmu

Asiantuntija (eläkkeellä 1.6. 2024 alkaen)

Eero Alaluusua

Valmiuspäällikkö