11.06.2020

Lausunto jätelain muutoksesta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksen ja sen perustava olevien EU:n jätedirektiivien tavoitteena on lisätä kierrätystä, vähentää päästöjä ja edistää kiertotaloutta.

Muutosesityksessä elintarviketeollisuuteen kohdistuvat pakkausjätteitä koskevat velvoitteet ja kustannukset lisääntyvät. ETL hyväksyy tietyin reunaehdoin luonnoksessa esitetyn mallin pakkausjätteiden keräämiseksi asuinkiinteistöiltä kuntien ja tuottajien yhteistoimintana. ETL tukee vahvasti luonnoksessa esitettyä linjausta, jonka mukaan pakkausjätteen (pois lukien alumiini) kierrätystavoitteita ei kiristetä kansallisesti.

ETL pitää hyvänä, että ehdotuksessa ulkomaiset verkkokauppayritykset on otettu mukaan tuottajavastuun piiriin ja pakkausten tuottajavastuun kustannukset jakaantuisivat jatkossa myös niille. ETL katsoo, että tämä helpottaa ja tasapuolistaa kotimaisten tuottajavastuullisten yritysten asemaa. ETL toivoo kuitenkin, että lakiesitys varmistaisi kansainvälisten verkkokauppatoimijoiden ja erityisesti myyntialustojen toimivan niille asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Jätelakiin ehdotetaan lisättäväksi jätedirektiivin mukainen elintarvikejätteen määritelmä ja elintarvikejätettä koskeva kirjapitovelvoite. ETL pitää tärkeänä, että määritelmän sisältöä koskeva yhdenmukainen tulkinta sekä raportointikäytäntöjen sujuvuus varmistetaan toiminnanharjoittajien ja viranomaisten keskuudessa.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää