Jäsenhakemuslomake

Elintarviketeollisuusliitto ry:n hallitukselle

JÄSENHAKEMUS

Alla olevan lomakkeen lähettänyt yritys hakee Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäseneksi. Yrityksen liittyessä Elintarviketeollisuusliiton jäseneksi se liittyy samalla myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi.

Yritystiedot

Yrityksen toimialakoodi Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008:n mukaan.
Mikäli yritys on osa jotakin konsernia, merkitse tähän yrityksen emoyhtiö.
Yrityksen edustaja, jolta tiedustellaan vuosittain jäsenmaksulaskutukseen liittyviä tietoja.
Liiton liitännäisjäseneksi voidaan hyväksyä elintarviketeollisuusyritys sekä elintarvikkeiden maahantuontia ja/tai tukkukauppaa harjoittavan yritys, jolla ei ole tuotannollista toimintaa Suomessa.

Muut tiedot

Toimihenkilöiden ja työntekijäiden lukumäärä ilmoitetaan työpäivää kohden laskettuna keskiarvona tai palkanmaksukautta kohden laskettuna keskiarvona.

Palkat

Palkkasummiin lasketaan mukaan lomapäivät ja korvaukset.

Liikevaihto

Jalostusarvo

HUOM! Jalostusarvoa koskevat kohdat 1-10 täytetään vain, jos yrityksen koko henkilöstömäärä ylittää 150 henkilöä.
Palkat ja palkkiot tarkoittavat kaikkia muuttuvia ja kiinteitä palkkoja ja palkkioita, myös akti-voituja palkkamenoja. Mukaan luetaan kaikki ennakonpidätyksen alaiset erät, esim. loma-palkat, vuosiloma- ja sairausajan palkat.
Henkilösivukuluihin luetaan lakisääteiset pakolliset sosiaaliturvakulut mm. työnantajan so-tu-, TEL- ja LEL-vakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvakulut kuten eläkkeet, siirrot eläkesää-tiöille ja henkilövakuutus- ja kannatusmaksut avustuskassoille. Myös aktivoituihin palkka-menoihin liittyvät henkilösivukulut ilmoitetaan. Jos tuloslaskelmassa henkilösivukulut sisäl-tyvät muihin kulueriin, poimitaan ne sieltä erikseen.
Vuokrakulut ovat tuloslaskelman mukaiset vuokrakulut maapohjasta, rakennuksista, huo-neistoista sekä muut vuokrat kuten vuokrat koneista ja kalustosta, mm. leasing-maksut.
Poistoilla tarkoitetaan kirjanpidossa vähennettyjä suunnitelman mukaisia poistoja. Täyskat-teellista laskentaa soveltava yritys ilmoittaa tässä kohdassa myös materiaalikuluihin sisälty-vät poistot. Toimintokohtaista tuloslaskelmavaihtoehtoa käyttävä yritys esittää tässä koh-dassa tilikaudelle kuuluvat suunnitelmapoistot, jotka sisältyvät eri toimintojen kuluihin.
Liikevoitto/-tappio ilmoitetaan tuloslaskelman mukaisena.

Yrityksen liittyessä Elintarviketeollisuusliiton jäseneksi se samalla liittyy myös Elinkeinoelämän keskusliiton jäseneksi.

Hakemuslomakkeeseen liitetään tilaajavastuuraportti, josta selviää kaupparekisteriote, verovelka ja TyEL-maksut.
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää