Jäsen- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

25.5.2018

Rekisterinpitäjät
Elintarviketeollisuusliitto ry (y-tunnus 0201092-3)
ja
Tärkkelysteollisuusyhdistys ry (y-tunnus 0202501-7)
Kauppamyllyjen yhdistys ry (y-tunnus 0201447-3)

PL 115 (Pasilankatu 2), 00241 Helsinki
puh. 09 148 871

Yhteyshenkilö
Tiina Virtanen
Hallintopäällikkö
tiina.virtanen@etl.fi

Jäsen- ja sidosryhmärekisteri

Yhteisrekisterinpitoon liittyvä keskinäinen järjestely
Yhteisrekisterinpitäjinä Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL), Tärkkelysteollisuusyhdistys ry ja Kauppamyllyjen yhdistys ry määrittelevät yhdessä jäsenrekisterissä olevien henkilötietojen käyttötarkoitukset ja kerättävät henkilötiedot. ETL vastaa rekisterin teknisestä toteutuksesta, tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen
 • jäsenviestintään ja jäsenpalvelujen toteuttamiseen
 • rekisterinpitäjien toimintaan liittyvään yhteydenpitoon ja viestintään sidosryhmille
 • rekisterinpitäjien hallinnon toimintojen toteuttamiseen sekä
 • tapahtumien ja kyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjien oikeutettuun etuun, joka johtuu henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Rekisteröidyillä henkilöillä on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai rekisterinpitäjien toiminnan kannalta tarpeellisen sidosryhmän edustajana.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjien jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden sekä toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmien edustajien henkilötietoja. Rekisteri sisältää määriteltyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joita ovat etenkin:

 • etu- ja sukunimi
 • henkilön edustama yhteisö
 • tehtävänimike/asema
 • yhteystiedot sekä
 • asema rekisterinpitäjien hallinnossa, toimikunnissa yms.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjien jäsenorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöltä, joka ilmoittaa henkilön yhteyshenkilökseen. Tietojen lähteenä ja päivittämisen keinona käytetään lisäksi julkisia lähteitä, kuten jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja.

Henkilötietojen säilyttäminen
Rekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun ne ovat käyneet tarpeettomiksi. Henkilötietojen ajantasaisuutta tarkastellaan säännöllisesti, missä yhteydessä tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
ETL:n jäsenet ovat samalla myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n jäseniä, millä perusteella yhteyshenkilöiden henkilötietoja luovutetaan EK:lle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Pääsy rekisteriin vaatii muun muassa käyttäjäkohtaisen tunnistautumisen. Rekisterin käyttö- ja/tai ylläpito-oikeus on rekisterinpitäjien työntekijöillä, joiden tehtäviin ja asemaan rekisterin tietojen käsittely liittyy.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkemmin todetuin tavoin oikeus

 • saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.
 • pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
 • pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.
 • tehdä selosteessa kuvastusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää