15.03.2021

Lausunto valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Liitto tukee näkemyksiä Suomen EU-jäsenyyden tärkeydestä Suomelle. Osana EU:ta Suomi pystyy parhaiten tarjoamaan kansalaisilleen ja yrityksilleen vakaan, muiden kanssa tiiviiseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen sekä kannattavaan liiketoimintaan mahdollistavan toimintaympäristön. Pienenä maana Suomen tulee osallistua EU:n toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen aktiivisena ja rakentavana jäsenenä.

Elintarviketeollisuusliitto ry pitää tärkeänä elintarvikealan yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn huolehtimisesta EU-politiikassa. Liitto tukee selonteossa esitettyjä näkemyksiä EU:n kauppapolitiikasta.

EU:n vihreän kasvun ohjelmaan kuuluvissa strategioissa on lukuisia elintarvikealaan vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Ehdotusten laaja-alaisuus on tehnyt esitysten kokonaisvaikutusten arvioimisen alan toimijoille vaikeaksi. Liitto pitää erittäin tärkeänä sitä, että ehdotuksia käsitellään johdonmukaisesti ja toimenpide-ehdotusten käsittelyn edetessä vaikutusarvioinnit tehdään perusteellisesti mukaan lukien vaikutukset eri alojen yrityksille ja kansainväliselle kaupankäynnille.

ETL pitää tärkeänä myös EU:n huoltovarmuusjärjestelmien kehittämistä sekä sitä, että EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta huolehditaan esimerkiksi huolehtien EU-lainsäädännön yhteneväisistä tulkinnoista jäsenmaissa. Lisäksi liitto haluaa huomioitavan, etteivät esimerkiksi elintarvikealan lainsäädäntövaatimukset EU-maissa eriydy lukuisin kansallisiin lisäsäädöksin.

ETL tukee omia varoja ja verotusta koskevaa kappaletta lukuun ottamatta viimeistä lausetta: ”Verotuksella on ohjattava kestävämpiin valintoihin tuotannossa ja kulutuksessa”.
Tuotannon ja kulutuksen ohjaaminen veroilla on hyvin haastavaa. Erityisesti oikeudenmukaisen ja kilpailukykyä tukevan verotuksen säätäminen on käytännössä mahdotonta. Kulutuksen verottaminen erilaisin valmisteveroin lisää huomattavasti yritysten hallinnollista taakkaa, lisää tuottamatonta työtä ja heikentää mahdollisuuksia uusiin investointeihin ja innovaatiotoimintaan.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää