09.05.2018

Lausunto hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalaiksi

Maan hallitus ehdottaa säädettäväksi elintarvikemarkkinalakia, jolla pyritään parantamaan elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvaamaan elintarvikeketjussa heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Laissa säädettäisiin myös elintarvikemarkkinavaltuutetusta.

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) mielestä elintarvikemarkkinalaki ei ole oikea keino epäterveiden kauppatapojen torjumiseen. ETL pitää tärkeänä, että kauppatapoja tervehdytetään ja epäterveisiin tapoihin puututaan – useat selvitykset sekä EU-tasolla että kansallisesti ovat osoittaneet, että elintarvikeketjun eri sopimussuhteissa esiintyy epäreiluja kauppatapoja.

ETL:n mukaan elintarvikeketjua voidaan parantaa lisäämällä yhteistyötä toimijoiden kesken sekä panostamalla itsesääntelyyn. Uuden lain säätäminen jo valmiiksi sääntelytaakan alla toimivaan elintarvikeketjuun ei ole perusteltua. Elintarvikemarkkinavaltuutetun viran perustamiselle ei ole riittäviä perusteita.

Elintarvikemarkkinalaki olisi voimakkaassa ristiriidassa norminpurkuun tähtäävän hallituksen tavoitteen kanssa. Elintarvikemarkkinalakia ei myöskään pidä säätää, ennen kuin EU-tasolla on päätetty vastaavan lainsäädännön toimeenpanosta.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää