Avainsana: Elintarvikemarkkinalaki

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruoka-alan etujärjestöt katsovat, että julkisten ruokahankintojen sopimukset tulee elintarvikemarkkinalain muutoksella saattaa nykyistä tiiviimmin elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivallan piiriin. Elintarviketuotannon kustannuskriisissä julkisten hankintojen sopimukset ovat osoittautuneet erittäin jäykiksi ja johtaneet tavarantoimittajien kannalta kohtuuttomuuksiin. Tulevalta hallitukselta odotetaan toimia elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi koko ketjun yhteistyönä. Maailmalla nähtävät ruokakriisit ovat opettaneet, että toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Sen […]

Elintarvikemarkkinavaltuutettu sekä ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC katsovat, että ratkaisut elintarviketuotannon kustannuskriisiin ratkaisemiseksi ja elintarvikemarkkinoiden toiminnan parantamiseksi pitää löytää koko ketjun yhteistyönä. Julkisella sektorilla on kriisin ratkaisemisessa oma vastuunsa, onhan julkisella sektorilla merkittävä rooli ruokaketjussa. Toimiva ruokahuolto on toimivan yhteiskunnan perusedellytys ja sen turvaaminen […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta. ETL kannattaa heikomman sopijaosapuolen suojelua ja aseman parantamista. Heikomman osapuolen suojelua parantaviin toimiin tulisi kuitenkin perehtyä huolellisemmin ja tehdä lakiin sellaisia muutoksia, jotka aidosti parantavat heikomman sopijaosapuolen asemaa. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole otettu kantaa lain soveltamisalaan tai sen täsmentämiseen, vaikka nykyinen muoto aiheuttaa […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta
  • Tags:

Päivittäistavarakauppa ja foodservice-tukkukauppa avasivat keväällä neuvottelut kesken sopimuskauden joidenkin elintarvikeyritysten kanssa. Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyn mukaan neuvottelut jäivät puolitiehen. Sopimusneuvotteluja käytiin pääosin tuotteista, joiden pääraaka-aine on suoraan peräisin alkutuotannosta. Elintarviketeollisuusliitto pitää huolestuttavana, että kustannuskriisin vakavuuteen ei vastattu neuvottelupöydissä riittävällä tasolla. Elintarviketeollisuus on kauttaaltaan vakavassa kannattavuuskriisissä: kustannukset ovat nousseet kaikissa ruoka- ja juomayrityksissä. Paitsi alkutuotannon myös muiden panosten […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalain uudistuksesta. ETL katsoo, että hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi edellyttää elintarvikeyrityksiltä useiden sopimusmallien käyttöä ja tulee lisäämään yritysten hallinnollista taakkaa. Lakiesitys edellyttää useilta kohdin selkeyttämistä. Erityisesti maksuaikasääntelyn osalta pilaantuvan tuotteen määritelmän tulkinnanvaraisuus voi aiheuttaa myyjän ja ostajan välille ristiriitaa. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että elintarvikemarkkinavaltuutetun […]

Hallitus antoi 29.10.2020 esityksen elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi. Lakia muutetaan EU:n kauppatapadirektiivin mukaiseksi. Kysymys on elintarvikeketjun sopimussuhteita sääntelevästä direktiivistä, jonka pääasiallinen tarkoitus on suojata sopimussuhteen heikompaa osapuolta. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa lakiesityksestä nostettiin esille direktiivin 3 artiklan edellyttämä liikesalaisuustiedon käyttökielto. Mediassa uutisoitiin myöhemmin samana päivänä, että uusi laki kieltää kauppoja kopioimasta tuotteita omiksi merkeikseen. Kysymys private label […]

Elintarviketeollisuusliitto on antanut 2.6. lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalain muutoksesta. Laki muutetaan vastaamaan vuonna 2018 voimaan tullutta Unfair Trading Practices (UTP) -direktiiviä. Laki on ehdotettu tulevaksi voimaan 1.5.2021. Soveltaminen alkaa uusiin (1.5.2021 jälkeen tehtyihin) sopimuksiin 1.11.2021 ja vanhoihin sopimuksiin 1.5.2022. ETL pitää hyvänä soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikkia yrityksiä. Toimitussopimuksiin liittyviä kieltoja ja vaatimuksia […]