Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta.

ETL kannattaa heikomman sopijaosapuolen suojelua ja aseman parantamista. Heikomman osapuolen suojelua parantaviin toimiin tulisi kuitenkin perehtyä huolellisemmin ja tehdä lakiin sellaisia muutoksia, jotka aidosti parantavat heikomman sopijaosapuolen asemaa.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole otettu kantaa lain soveltamisalaan tai sen täsmentämiseen, vaikka nykyinen muoto aiheuttaa tulkintaongelmia sekä epävarmuutta rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Tämä epäkohta eli säännöksen soveltamisala olisi vaatinut täsmentämistä.

Elinkeinonharjoittajia ja viranomaisia tulisi valvoa yhdenmukaisesti. Esitetty viranomaisen määritelmän muutos velvoittaa jatkossa laajemman joukon viranomaisia muuttamaan maksuaika- ja palautuskäytäntöjään. Muutos tuo myös valtuutetulle lisää valvontavastuuta. Kun nykyisellä lailla eikä ehdotetulla muutoksella voida puuttua julkisten sopimusehtojen kohtuuttomuuksiin, elintarvikemarkkinalaki ei todellisuudessa tarjoa suojaa sopimussuhteessa heikommalle osapuolelle kaikissa elintarvikemarkkinalaissa tarkoitetuissa sopimussuhteissa.

Maksuaikojen ja palautuskäytäntöjen muutos johtaa todennäköisesti tavarantoimittajaa koskeviin hyötyihin, mikä palvelee lain tarkoitusta turvata sopimussuhteen heikommassa asemassa olevien tavarantoimittajien asemaa vahvemmilta ostajilta. Muutoksella rajoitetaan osapuolten sopimusvapautta tavalla, joka ei mahdollista eritystilanteiden huomioimista tarvittaessa. Muutosehdotus voi täten johtaa päinvastaiseen tilanteeseen kuin elintarvikemarkkinalain tarkoitus on. Valtuutetun asema, toimivaltuudet ja resurssit tulee olla oikeasuhtaisia ja viranhoidon tuloksellisen hoidon kannalta oikeita. Markkinoiden seuraamisvelvollisuus on oikeasuuntainen. Esityksen vaikutustenarviointi vaatii kuitenkin täsmentämistä.

Sopimusten kohtuullistaminen valtuutetun toimivaltaa lisäämällä on niin ikään oikeasuuntainen esitys, joskin ei täysin ongelmaton. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole esimerkiksi arvioitu muutosehdotuksen merkitystä suhteessa elintarvikemarkkinavaltuutetun riippumattomaan asemaan. Kiireessä valmisteltu ja heikkolaatuinen lakiesitys vaatii monilta osin täsmentämistä.

ETL esittää, että lakiesitys palautetaan valmisteluun ja maa- ja metsätalousministeriö varaa riittävästi aikaa esityksen vaikutusten huolelliseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin sekä sidosryhmäkuulemisiin.

Lue koko lausunto

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset