Lausunto

Lausunto kouluruuan kehittämisohjelmasta

Happy brother and sister watching television while eating pasta and salad on the sofa

Julkaistu:

Happy brother and sister watching television while eating pasta and salad on the sofa

ETL pitää hallitusohjelman mukaista valmistelua kouluruuan kehittämisohjelmaksi erittäin hyvänä asiana. Ohjelman tavoitteet, kouluruuan arvostuksen ja ruokailuun osallistumisen lisääminen sekä kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittäminen, ovat erittäin tärkeitä asioita koululaisten hyvinvoinnin kannalta. Kehittämisohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia myös koko kotimaisen ruokaketjun toimintaan.

ETL pitää tärkeänä, että kouluympäristö ohjaa oppilaita arvostamaan ruokaa ja huomioimaan laajasti ruuantuotantoon liittyviä erilaisia vastuullisuusnäkökulmia. Kouluruokailun ensisijaisena lähtökohtana tulee kuitenkin säilyä ravitsemussuosituksiin perustuva terveellinen ja monipuolinen ruokatarjonta, joka huomioi myös ihmisten erilaiset tarpeet.

Kestävien ja vastuullisten ruokapalvelu- ja elintarvikehankintojen osalta ohjelmaluonnoksessa on tunnistettu hyvin keskeisiä kriteerejä niin ympäristövastuun, ravitsemuksen ja terveyden kuin sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden toteutumisen näkökulmasta. ETL pitää tärkeänä, että näitä kaikkia ulottuvuuksia myös tarkastellaan tasavertaisesti hankintoja toteutettaessa.

Kehitysehdotuksina ETL nostaa esille:

  • Keittiöhenkilökunnan osaamisen varmistamisen ja ylläpidon täydennyskoulutuksilla
  • Hankintaosaamisen kehittämisen
  • Kouluruokailun ympäristövaikutusten huomioimisessa olisi tärkeää ulottaa tarkastelu laajemmin ympäristöjalanjälkeen, joka huomioi ruuantuotannon vaikutukset esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen.
  • Ruokahävikin vähentämistavoitteiden ja niihin liittyvän seurannan tulee heijastua toimintaan siten, että kouluruoka lisää suosiotaan.
  • Kuntien ja kaupunkien kouluruokailun kehittämiseksi tulisi lisätä mahdollisuuksia vertaiskehittämiseen, jakamalla hyviksi todettuja ohjeita ja käytäntöjä.

Lue koko lausunto

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset