Lausunto

Lausunto geenitekniikkalain muuttamisesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä geenitekniikkalain muuttamisesta.

Elintarviketeollisuusliitto toteaa, että on hyvä, että geeniteknologioihin liittyvät arviointimenettelyt ovat mahdollisimman avoimia, samalla toiminnanharjoittajien, kuten hakemusten jättäjien, edut kuitenkin suojaten siten, että salassapitoa voidaan soveltuvin osin tapauskohtaisesti harkiten käyttää.
Hyväksyntäjärjestelmän luotettavuus ja uskottavuus myös suuren yleisön ja kuluttajien taholta on hyvin tärkeää elintarvikkeissa, joiden kuluttamiseen liittyy turvallisuusfaktojen ohella paljon myös tunneperäisiä asioita.

Kuten esityksen taustoituksessa on todettu, maatalous/elintarvikesektorilla geenimuokattujen organismien avoin käyttö on ollut hyvin pientä Suomessa ja melko vähäistä koko EU:ssakin. Geenimuokattuja, yleensä EU:n ulkopuolelta tuotuja, rehuraaka-aineita sen sijaan käytetään Suomessakin jonkin verran, mutta ne eivät kuulu käsillä olevan säädöksen piiriin.

GM-lainsäädännön yleiskehitykseen liittyen elintarvikesektorin kannalta keskeinen asia jatkossa on uusien kasvinjalostusmenetelmien asemointi suhteessa geenitekniikkasäädösten soveltamisalaan. Tästä on jo alkanut monivaiheinen EU-lainsäädäntöprosessi. ETL:n alustava kanta on, että uudet turvalliseksi todetut ja hyvin kontrolloitavat rajattua geenimuokkausta sisältävät jalostusmenetelmät (new breeding techniques, NBT) tulisi olla mahdollista hyväksyä ja kohdella markkinoilla perinteistä geeniteknistä jalostusta kevyemmällä menettelyllä.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset