Lausunto

Lausunto esityksestä elintarvikelaiksi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Lakiesityksen tavoitteena on sääntelyn ja valvonnan sujuvoittaminen vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. ETL:n mielestä uudistus parantaa huomattavasti lain käytettävyyttä. Lisäksi lain soveltamisalan laajennus elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen, sillä elintarvikealan toimijat saavat lisää työkaluja mm. pakkausmateriaalien ja tuotantolaitteistoissa käytettyjen materiaalien elintarviketurvallisen laadun varmistamiseen.

Verkkokaupan ja kotoa tehtävän toiminnan sisällyttäminen elintarvikelakiin tukee kokonaisvaltaista elintarviketurvallisuuden kehittämistä.

EU:ssa on runsaasti elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä. Lakiesitystä on parannettu poistamalla viittauksia EU-säännöksiin, sillä EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan. Viittausten jättäminen pois selkeyttää kokonaisuutta, mutta lisää toisaalta toimijoiden velvollisuutta olla huolellisesti perillä EU-säädösten vaatimuksista.

ETL:n mielestä on erittäin tärkeää, että valvontaa suunnataan yhä vahvemmin riskiperusteisesti sinne ja niihin toimijoihin, joiden toiminnan laadussa on parannettavaa. Kun valvontaviranomaisella on mahdollisuus tarkistaa velvoitteiden hoidon tila, valvontaa on helpompi kohdistaa niin, että sellaiset toimijat, joita lainsäädännön noudattaminen tai verovelvoitteiden hoito ei kiinnosta, pystytään siivoamaan toimijakentästä tervettä kilpailua häiritsemästä. Luotettavuuden arvioinnissa viranomaisten välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, ja sitä tulee kehittää.

Elintarvikealan toimijalta ei enää vaadita erillisenä asiakirjana kirjallista omavalvontasuunnitelmaa. Elintarviketurvallisuuden varmistaminen perustuu silti vastaisuudessakin suurelta osin toimijoiden omavalvontaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/625 yhtenäistettiin maatalous-elintarvikeketjun valvontaa. Asetuksen soveltamisala on laajempi kuin aiemman valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 siten, että soveltahttps://www.etl.fi/wp-content/uploads/2023/09/lausunto-esityksesta-elintarvikelaiksi-heinakuu-2020-1.pdfmisalaan kuuluvat lähes kaikki elintarvikeketjuun liittyvät alat. Asetuksen mukaan virallisen valvonnan tulee olla riskiperusteista, säännöllistä ja vaikuttavaa ja sitä tulee suorittaa tuotannon kaikissa vaiheissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta.

Virallisessa valvonnassa on otettava huomioon toimijoiden oman valvonnan luotettavuus ja tulokset sekä tarvittaessa yksityiset laadunvarmistusjärjestelmät. Ottaen huomioon EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 velvoittava kirjaus ottaa huomioon toimijoiden oman valvonnan luotettavuus, tulee tämän johtaa myös valvontakäyntien vähentämiseen niissä yrityksissä, joissa asiaan on panostettu. Näin myös tehostetaan lain vaikuttavuutta.

Jo edellisen elintarvikelain muutoksen myötä lakiin lisättiin säännökset elintarvikkeiden vientiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta sekä säännös toimijan luotettavuudesta osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa. ETL on tyytyväinen lisäyksiin muutamin täsmennyksin.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset