Kestävyyttä ja vastuullisuutta ruoantuotantoon

Ruoka-alan ensisijaisena tehtävänä on tuottaa ravintoa kasvavan globaalin väestön tarpeisiin. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa kokoaan suurempana ruokaturvan tuottajana ja kasvattaa elintarviketuotantoaan.

EU:ssa on asetettava yhteiset, kunnianhimoiset tavoitteet ruoantuotannon kestävyydelle ja vastuullisuudelle. Yrityksillä tulee kuitenkin olla mahdollisuus valita parhaiten sopivat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja jäsenmaiden erityispiirteet, kuten ilmasto, on otettava huomioon säädösten vaikutusten arvioinnissa.

EU-politiikalla on edistettävä vihreää siirtymää ja fossiilisista energialähteistä irtautumista. Muutos vaatii uusien vähäpäästöisten energialähteiden käytön ja tuotantoedellytysten lisäämistä sekä kiertotalouden edistämistä.

Yrityksille on tarjottava kannustimia kestävyyden sekä sitä tukevien innovaatioiden ja menetelmien kehittämiseksi.

Kestävyysraportointia on yhdenmukaistettava yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Silloin yrityksille jää resursseja myös vastuullisuustyön omaehtoiselle kehittämisellä.

Suomen täytyy huolehtia, ettei EU määritä liiaksi kansallisten luonnonvarojemme käyttöä tai luo vaatimuksia, jotka edellyttävät ruokaketjulta tarpeettomia investointeja ilman todennettuja ympäristöhyötyjä. Kotimaisen ruoka-alan kilpailukykyä ei saa myöskään heikentää ruokaan kohdistuvalla verotuksella, ilman näyttöä sen hyödyistä.