Lausunto

Lausunto kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 (KISS2030).

Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta ja muutoksen vaikutukset ovat jo käynnissä. ETL kannattaa suunnitelman tavoitetta vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä ilmastoriskien hallin-taa ja ilmastokestävyyttä. Erityisen tärkeänä ETL pitää sopeutumissuunnitelman tahtotilaa luoda yrityksille vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä pyrkimystä kustannustehokkuuteen sopeutumispolitiikassa.

Suunnitelmassa tunnistetaan, että kansainväliset heijastevaikutukset muodostavat merkittäviä riskejä Suomen elintarvikehuoltoon sekä ruoka- ja ravintoturvaan. Ruoka- ja ravitsemusturvan näkökulmasta ETL pitää tärkeänä, että Suomessa huolehditaan riittäväistä eläin- että kasvituotannon mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa viljelytekniikoiden parantamista, uusien viljelykasvien käyttöönottoa sekä niin rehujen kuin uusien kasviperäisten ruokatuotteiden omavaraisuuden lisäämistä.

Elintarvike- ja maataloussektorilla ilmastonmuutokseen liittyvää kompleksisuutta lisäävät muut ilmasto-tavoitteille rinnakkaiset ympäristötavoitteet, kuten vesistöjen ravinnepäästöjen vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Lausunnossaan ETL korostaa, että tehokkaassa ja ennakoivassa sopeutumisessa huomioidaan ilmastonmuutoksen rinnalla tasavertaisesti myös toimenpiteiden kokonaisvaikutukset, kuten luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.

Suunnitelmaluonnoksessa maatalouden ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellyttämät toimenpiteet pohjautuvat tuoreen CAP-suunnitelman toimeenpanoon. ETL pitää lähestymistapaa kannatettavana, mutta nostaa esiin tarpeen tunnistaa toimia, jotka jatkuvat myös nykyisen CAP-suunnitelman voimassaolon jälkeen. Lisäksi viljelijöitä tulee kannustaa tekemään myös pienemmän mittakaavan kokeiluja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi.

Ruoan osalta tiedetään, että terveydelle suotuisat valinnat ovat pääsääntöisesti hyviä valintoja myös ilmaston ja ympäristön kannalta. ETL korostaa, että monipuolisuus, kohtuullisuus, ruokahävikin vähentäminen ja ruokailo ovat asioita, joita tulee korostaa myös ilmastokestävän ruoan tuotannossa ja kulutuksessa.

Sopeutumissuunnitelman vaikutustenarvioinnin osalta ETL pitää tärkeänä, että vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti osana toimenpiteiden suunnittelua ja valintaa. Erityisesti suunnitelman taloudellisia vaikutuksia on luonnoksessa näkemyksemme mukaan arvioitu suppeasti. Jatko-valmistelussa huomiota tulee ETL:n näkemyksen mukaan kiinnittää erityisesti siihen, että sopeutumis-suunnitelmassa ehdotettuja toimenpiteitä kehitetään laaja-alaisessa yhteistyössä ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman kattavasti.

Lue koko lausunto

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset