Avainsana: Vastuullisuus

ETL kannattaa asetuksen säätämistä. On tärkeää, että vapaaehtoisen ekologisen kompensaation järjestelmä toimii luotettavasti, todennettavasti ja vaikuttavasti. Näkemyksemme mukaan asetus tarvitsee vielä jatkovalmistelua, jotta se on riittävän selkeä ja yksiselitteinen.

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää huolestuttavana yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kansallista laajennusta sisällyttää myös osuuskunnat raportointivelvoitteiden piiriin. Kestävyysraportointidirektiivissä osuuskunnat on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, joten kansallinen laajennus aiheuttaa haasteita. ETL pitää erittäin tärkeänä, että osuuskunnille tarjotaan kestävyysraportointia koskevassa lainsäädännössä vastaava poikkeamismahdollisuus laatia yksi yhteinen kestävyysraportti, kuten konsernimuotoisilla yrityksillä on tytäryritysten osalta. Mikäli osuuskuntien kestävyysraportoinnin kohdalla […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnoksesta kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) kansalliseen voimaansaattamiseen
  • Tags:

Ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Päivittäistavarakauppa ry sekä Kaupan liitto muistuttavat, että vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä osa keinovalikoimaa, jolla pyritään vähentämään suomalaisen ruokaketjun päästöjä ja saavuttamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Päästökompensaatiolla tarkoitetaan vapaaehtoisia ilmastotoimia, joiden avulla yritykset voivat hyvittää sellaisia toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä, joiden vähentäminen ei ole muilla tavoilla mahdollista. Vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä […]

Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös elintarviketeollisuutta edustavan Valion ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena nollata kotimaisen maidontuotannon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lantabiokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa. Ilmastonmuutoksen lisäksi Valion toimintaympäristössä on käynnissä murroksia, jotka vaativat ratkaisuja. Meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla johtuen pääasiassa kohonneista lannoitteiden, energian ja […]

Julkisuudessa käydään yhä enenemässä määrin keskustelua luonnon monimuotoisuudesta. Tietoisuus luontokadon vakavuudesta on lisääntynyt. Halutaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla luontokatoa voidaan ehkäistä. Tämä näkyy niin globaalissa, EU-tason kuin kansallisessa viitekehyksessä. Joulukuussa 2022 YK:n luontokokous saavutti yhteisymmärryksen luontokadon pysäyttämisen tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Myös EU on tarttunut teemaan aktiivisesti. Luonnon monimuotoisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia lainsäädäntöaloitteita tehdään […]

Elintarvikkeiden markkinointia arvioiva lautakunta on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lautakunta on itsenäinen ja riippumaton. Se arvioi markkinoinnin asianmukaisuutta tapauskohtaisesti lausuntopyyntöjen perusteella. Lautakunnan käynnistäjänä Keskuskauppakamarin kanssa toiminut Elintarviketeollisuusliitto haluaa edistää elintarvikeyritysten markkinoinnin itsesääntelyä ja vastuullisia käytäntöjä. – Elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullisuuteen kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Myös markkinointikanavat kehittyvät koko ajan. Edistämällä alan itsesääntelyä […]

Luonnonvaroja hyödyntävällä ruoka-alalla biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen ja toimet niiden hillitsemiseksi ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. Elintarviketeollisuusliiton biodiversiteettiryhmä tekee työtä luontokadon torjumiseksi yhdessä jäsenyritysten kanssa. YK:n biodiversiteettikokouksesta elintarvikeala odottaa konkreettisia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi. Ruuantuotannon turvaaminen kasvavalle väestömäärälle on suuri haaste maapallon kantokyvylle. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi tarvitaan uusia toimia. Ne ovat keskeisiä myös ruokaturvan näkökulmasta. Vastauksena koko toimialaa […]

Elintarviketeollisuusliitto on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2023. Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme. Myös varapuheenjohtajat, Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen ja Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja Kalle Järvinen, jatkavat tehtävissään. Uusia jäseniä hallituksessa ovat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Ruohola, Suomen Nestlé Oy:n toimitusjohtaja Niina Koskinen, Lagerblad Foods Oy:n toimitusjohtaja Mika Lindfors ja Olvi Oyj:n toimitusjohtaja […]

ETL pitää hallitusohjelman mukaista valmistelua kouluruuan kehittämisohjelmaksi erittäin hyvänä asiana. Ohjelman tavoitteet, kouluruuan arvostuksen ja ruokailuun osallistumisen lisääminen sekä kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittäminen, ovat erittäin tärkeitä asioita koululaisten hyvinvoinnin kannalta. Kehittämisohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia myös koko kotimaisen ruokaketjun toimintaan. ETL pitää tärkeänä, että kouluympäristö ohjaa oppilaita arvostamaan ruokaa ja huomioimaan laajasti ruuantuotantoon liittyviä erilaisia vastuullisuusnäkökulmia. […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 (KISS2030). Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta ja muutoksen vaikutukset ovat jo käynnissä. ETL kannattaa suunnitelman tavoitetta vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä ilmastoriskien hallin-taa ja ilmastokestävyyttä. Erityisen tärkeänä ETL pitää sopeutumissuunnitelman tahtotilaa luoda yrityksille vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä pyrkimystä kustannustehokkuuteen sopeutumispolitiikassa. Suunnitelmassa […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030
  • Tags: ,

Miten säännellä vastuullisuutta? Aihe puhuttaa laajasti, ja myös EU:ssa on vastuullisuuden ympärillä käynnissä useita, koko arvoketjua koskevia säädöshankkeita, jotka vaikuttavat elintarvikealan yrityksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi metsäkatoasetus ja yritysvastuudirektiivi. Ruokayritysten on hyvä varautua siihen, että tulevina vuosina toimintatavoista ja raaka-aineiden alkuperästä pitää raportoida avoimesti. Elintarvikeyritykset ovat tehneet jo pitkään työtä vastuullisuutensa ja toimintansa läpinäkyvyyden eteen. Sen […]

Euroopan komissiolla on nyt monta rautaa tulessa, kun se haluaa vauhdittaa EU-maissa siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää Pellolta pöytään -strategiansa mukaisesti. Yksi ajankohtaisista aloitteista on ehdotus puitelainsäädännöstä, joka huomioisi koko ruoka-alan arvoketjun (Framefork for Sustainable Food Systems, FSFS). Komissio keräsi huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana sidosryhmien näkemyksiä aloitteesta ja esimerkiksi siitä, millä keinoilla kestävyys olisi mahdollista sisällyttää […]