Vastuu ympäristöstä

Elintarviketeollisuus ja ympäristö

Elintarviketeollisuuden tuo­tan­non ja tuot­tei­den vaikutuksia ympäristöön pyritään vähentämään monin keinoin. Ruokien ja juomien valmistuksen raaka-aineet ja muut tuo­tan­to­pa­nok­set hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti.

Isot padat vähentävät energiankulutusta ja hävikkiä

Elintarviketehtaissa valmistetaan ruokia ja juomia suu­ris­sa eris­sä ener­gia­te­hok­kaas­ti ja siten, että raaka-ainehävikkiä syntyy mahdollisimman vähän.

Elintarviketeollisuudessa syntyneet, ruuaksi kelpaamattomat sivuvirrat eivät päädy jätteeksi, vaan toisten toimialojen ja tuotantoprosessien raaka-aineeksi. Val­mis­tuk­ses­ta yli­jää­neet ai­nek­set hyö­ty­käy­te­tään esi­mer­kik­si eläin­ten re­hui­hin ja lannoitteisin. Tuotannossa syntyvästä energiasta voidaan tehdä esimerkiksi biopolttoainetta.

Kun ruokaa ja juomaa val­mis­te­taan pal­jon ker­ral­laan, energiankulutus valmistettua annosta kohden on paljon pienempi kuin ko­to­na ruo­kaa lait­taes­sa. Elintarviketeollisuudessa voidaan myös ottaa talteen ja hyödyntää ruuan valmistuksessa syntyvää lämpöä. Valmiit ateriat ovatkin usein ekotehokas valinta.

Ko­ti­- ja ammattikeit­tiöis­sä syn­ty­vää ruo­ka­hä­vik­kiä ala vähentää omalta osaltaan pakkaamalla ruuat ja juo­mat oikeanlaisiin pakkauksiin, joissa ne säi­ly­vät pi­dem­pään. Pakkauksissa myös ohjeistetaan, miten tuote kannattaa kotona säilyttää.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Energiatehokkuussopimukset

Elintarviketeollisuus osallistuu ilmastotalkoisiin myös energiatehokkuussopimuksilla. Vapaaehtoiseen sopimusjärjestelmään on liittynyt 46 suomalaista elintarviketeollisuuden yritystä. Kat­so lis­ta so­pi­muk­seen liit­ty­neis­tä yri­tyk­sis­tä Ener­gia­te­hok­kuus­so­pi­muk­set-si­vul­ta ja lue lisää Energiatehokkuus-sivulta.