14.01.2022

Lausunto eläinten hyvinvointilain luonnoksesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministriölle lausunnon luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Koska lain tarkoitus on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja niiden suojeleminen parhaalla mahdollisella tavalla eläinten hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta ja sen nimi on
”Laki eläinten hyvinvoinnista”, lain ensimmäisen pykälän perusteluissa esitetty määritelmä ”Eläimen hyvinvoinnilla tarkoitettaisiin eläimen kokemusta sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta” on syytä nostaa myös lain määritelmiin ja perustelujen alkuun, jossa lain tarkoitus on mainittu. Nimestään huolimatta laki valitettavasti keskittyy erilaisiin eläinten pitoa rajoittaviin minimivaatimuksiin, eikä siinä ole esitetty muita keinoja eläinten toteutuvan hyvinvoinnin edistämiseen ja varmistamiseen. ETL:n mukaan ne olisivat tarpeen, jotta lain tarkoitus voitaisiin varmistaa.

ETL:n mukaan lain perusteluissa on syytä korostaa eläinten hyvinvointitutkimusta ja sen antamaa tietoa eläinten kokemasta hyvinvoinnista. Eläimen havainnoinnin perusteella arvioitavaa eläinten hyvinvointia (ns. eläinperäiset mittarit) ei toistaiseksi oteta kattavasti huomioon lain sisällössä, mikä vaikeuttaa lain tarkoituksen toteutumista ja voi pahimmillaan johtaa lain tarkoituksen vastaisiin päätöksiin. Eläimen toteutunut hyvinvointi on nostettava lain perusteluissa selkeästi erilaisten normien täyttämisen edelle lain nojalla tehtäviä päätöksiä annettaessa.

Lain perusteluissa on myös tuotava esiin, että eläinten haltijoiden toimeentulo on eläinten hyvinvoinnin edistämisen edellytys. 

Elinkeino kehittää omalta osaltaan keinoja eläinten toteutuvan hyvinvoinnin arvioimiseksi ja ohjaa tuottajiaan saadun tiedon pohjalta entistä eläinystävällisempään eläintenpitoon. Elinkeino on edistänyt tuotantoeläinten hyvinvointia parantavia toimintatapoja yhdessä alkutuottajien kanssa sopimustuotantokäytännöissään. 

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Terhi Virtanen
greuv.ivegnara@rgy.sv
050 421 0820
@TerhiVirtan

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää