16.03.2021

Lausunto elintarvikelaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä.

Esitystä on selkeytetty poistamalla viittauksia EU-lainsäädännön säännöksiin, sillä EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan. Viittausten poisjättäminen selkeyttää kokonaisuutta, mutta toisaalta myös lisää toimijoiden velvollisuutta olla huolellisesti perillä EU-säädösten vaatimuksista. ETL kiittää esityksen huolellisesti laadittuja yleisperusteluja ja pykäläkohtaisia perusteluja.

ETL:n mielestä soveltamisalan laajennus myös elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen ja selkeyttävä asia, ja elintarvikealan toimijat saavat enemmän työkaluja mm. pakkausmateriaalien ja tuotantolaitteistoissa käytettyjen materiaalien elintarviketurvallisen laadun varmistamiseksi. Verkkokaupan ja kotoa tehtävän toiminnan sisällyttäminen elintarvikelakiin tukee kokonaisvaltaista elintarviketurvallisuuden kehittämistä.

ETL pitää hyvänä sitä, että valvontaviranomaisella on mahdollisuus tarkistaa toimijan velvoitteiden hoidon tilanne. Se helpottaa valvonnan kohdistamista yhä vahvemmin riskiperusteisesti sinne ja niihin toimijoihin, joiden toiminnan laadussa on parannettavaa.
Luotettavuuteen liittyvien asioiden arvioinnissa viranomaisten välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, ja sitä tulee kehittää.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää