05.09.2018

Lausunto ehdotuksesta elintarvikelaiksi

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) mielestä ehdotus uudeksi elintarvikelaiksi on suurelta osin hyvä ja kannatettava. Se selkeyttää lainsäädäntöä, joskin edellyttää toimijoilta tulevaisuudessa entistä parempaa tuntemusta EU-lainsäädännöstä.

Siirtyminen maakunnalliseen elintarvikevalvontaan mahdollistaa paremman työnjaon ja erikoistumisen valvonnassa ja sitä kautta paremman osaamisen valvojille elintarvikevalvonnan ja -lainsäädännön laajassa kentässä. Laaja osaaminen ja valvojien koulutus ovat tärkeitä ohjauksen ja neuvonnan toteutumiseksi.

EU-lainsäädännössä korostetaan valvonnan suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja tehokkuutta. ETL:n mielestä niitä pitää edistää myös käytännössä. Riskiperusteisuuden korostuminen ja kirjallisesta omavalvontasuunnitelmasta luopuminen ovat oikeansuuntaista kehitystä.

Lakiesityksessä eniten keskustelua herätti ehdotus, jonka mukaan suunnitelmallisessa elintarvikevalvonnassa siirrytään suoriteperusteisista valvontamaksuista vuosimaksuun. Esityksen perusteluissa todettiin, että kunnallisesta elintarvikevalvonnasta katetaan valvontamaksuilla nyt 14–16 prosenttia. Tavoitteena on parantaa elintarvikevalvonnasta perittyjen maksujen kustannusvastaavuutta, mikä merkitsee valvontamaksujen nousua toimijoille.

ETL:n jäsenyrityksillä on erilaisia näkemyksiä valvontamaksujen perimistavasta. Vuosimaksussa hallinnollinen taakka vähenisi ja maksun ennakoitavuus paranisi. Toisaalta maksun veroluonteisuuden vuoksi ja esitetyllä mallilla useiden yritysten maksu nousisi.

ETL korostaa, että lisämaksujen kerääminen heikentää ruokaketjun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Elintarvikealan toimijoilta kerättävistä maksuista saadut varat on ohjattava elintarvikevalvonnan rahoittamiseen.

Viranomaistoimintaa pitää tehostaa ja kehittää, jotta kustannuksia voidaan alentaa valvonnan tarkoituksenmukaisuutta parantamalla, veloitetaanpa valvonnasta sitten suoriteperusteisesti tai vuosimaksulla.

Virallisen ja muun valvonnan päällekkäisyyttä on karsittava. Toimijoiden omaehtoiset panostukset elintarviketurvallisuuden hallintaan on huomioitava virallisen valvonnan määrässä ja maksuja alentavasti.

Petoksellisen toiminnan estämiseksi on hyvä, että toimijoiden luotettavuutta, myös taloudellista luotettavuutta, arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Sen sijaan on syytä pohtia tarkoin, pitääkö asiasta säätää erityisesti elintarvikelaissa vai riittääkö yritystoimintaa yleisesti koskeva lainsäädäntö.

Lihantarkastuksen kehittämisessä ETL tukee näkemystä, jonka Suomen Lihateollisuusyhdistys ja Broileriteollisuusyhdistys tuovat esiin lausunnossaan.

Erillisestä ensisaapumisvalvonnasta luopuminen ja sen siirtäminen osaksi muuta elintarvikevalvontaa, samoin kuin luopuminen kirjallisen omavalvontasuunnitelman vaatimuksesta, ovat kannatettavia muutoksia.

ETL pitää erittäin tärkeänä, että lakiin kirjataan selkeästi, mitkä ovat Ruokaviraston vientiin liittyvät tehtävät. ETL kannattaa myös kirjauksia Ruokaviraston osallistumisesta viranomaisvaatimusten selvittämiseen sekä markkinoillepääsyn ja markkinoilla pysymisen edellytyksenä olevien vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää