17.10.2017

Lausunto ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan uutta ilmoitusmenettelyä, jossa päätös mahdollisine määräyksineen tulisi antaa määräajassa. Menettely tulisi voimaan aikaisintaan 1.1.2019, mutta olemassa olevissa toiminnoissa siihen siirryttäisiin vasta, kun toiminnassa tapahtuu muutos.

Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäviksi sellaiset, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle. Näitä on arviolta kaksi kolmasosaa alan toiminnoista.

Muutoksen jälkeen elintarviketeollisuudessa olisi kolmenlaisia toimijoita: teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvia, kansallisin perustein ympäristöluvitettavia sekä ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja.

ETL pitää nykyisen ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista ensiarvoisen tärkeänä. Myös ehdotuksen mukainen uusi ilmoitusmenettely on oikeansuuntainen.

ETL ehdottaa kuitenkin, että kalankasvatus siirrettäisiin ilmoitusmenettelyyn laajemmin kuin lakiehdotuksessa linjataan. Sekä eläinsuojat että kalankasvatus- ja -viljelylaitokset ovat tärkeä osa ruuan kotimaista alkutuotantoa. Niiden osuus kansallisin perustein luvitettavista toiminnoista on huomattavan suuri, joten myös niihin kohdistuvat toimet lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi vaikuttavat laajimmin.

Ehdotus tiettyjen elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintojen siirtämisestä ilmoitusmenettelyyn on lähtökohdiltaan kannatettava. Yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi on kuitenkin tärkeää, ettei ilmoitusmenettelyyn siirtyminen pidennä ja hankaloita teollisuusjätevesisopimusneuvotteluja vaan kahteen erilliseen prosessiin käytetty kokonaisaika lyhenee.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää