19.03.2020

Työmarkkinajärjestöjen esitykset yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Esitetyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Lainsäädännön muuttamista edellyttävät muutokset eivät tule voimaan ennen kuin eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutokset normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Työehtosopimuksin sovitut muutokset edellyttävät lainsäädännön muuttamisen lisäksi työehtosopimusten muuttamista. ETL pyrkii neuvottelemaan palkansaajajärjestöjen kanssa muutoksia työehtosopimuksiin mahdollisimman pian.

Työeläkemaksuihin liittyvät esitykset ovat:
 • Työnantajan TyEL maksua alennetaan tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.
 • Yksityisen sektorin työnantajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä (sekä eläkesäätiöitä ja -kassoja) kannustetaan sopimaan eläkemaksujen maksuajankohtien siirtämisestä kolmella kuukaudella.
 • Yritysten mahdollisuuksia maksaa työeläkevakuutusmaksunsa takaisinlainauksella parannetaan siten, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia.
 • Eläkeyhtiöiden on syytä pidättäytyä asiakashyvitysten maksamisesta siltä ajalta, jona työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussääntöihin tehdään helpotuksia ja työnantajien eläkemaksuja alennetaan.
Työlainsäädännön joustojen lisäämiseen liittyvät esitykset ovat (muutokset olisivat voimassa määräajan 31.12.2020 saakka):

Yt-lain vähimmäisneuvotteluajan lyhentäminen viiteen päivään
Voimassa olevan yt-lain mukainen neuvotteluaika on joko 14 päivää tai kuusi viikkoa suunniteltujen toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta riippuen.

Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samoin kuin toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita
Voimassa olevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa vain, jos tämä työskentelee sellaisen vakituisen työntekijän sijaisena, jonka työnantaja voisi lomauttaa.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen viiteen päivään
Muutos edellyttää työehtosopimusten muuttamista.

Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä
Kyseessä on suositus, joka ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Kannanotto on jo voimassa.

Palkanmaksuvelvollisuus poikkeustilanteissa valtiolle
Jos työnteon estyminen johtuu viranomaisen tekemästä toiminnan keskeyttämistä koskevasta päätöksestä, työntekijän ansionmenetys esteen ajalta, kutenkin enintään 14 päivältä, korvataan täysimääräisesti valtion varoista. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Koeaikapurun laajentaminen koskemaan myös tuotannollis-taloudellisia perusteita sekä koeaikapurkuun liittyvän karenssin ja omavastuupäivien poistaminen työttömyysturvassa
Voimassa olevan työlainsäädännön mukaan työnantajan tarjolla olevan työn väheneminen ei ole koeaikapurun asiallinen syy.

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen yhdeksään kuukauteen niiden kohdalla, jotka on irtisanottu edellä mainittujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana
Voimassa olevien Toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta muutos saattaa edellyttää työehtosopimusten muuttamista.

Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentuloturvan vahvistamiseen liittyvät esitykset ovat (muutokset olisivat voimassa 31.12.2020 saakka):
 • Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan.
 • Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.
 • Työttömyysturvan muutokset voimaan takautuvasti 16.3.2020 lukien.
 • Työntekijälle oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
 • Työttömyysturvan työssäoloehto on 13 viikkoa työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen ja päättyvät viimeistään 31.12.2020.
 • Työnantajan on lähetettävä ryhmälomautusilmoitus TE-toimistolle ja etuuden maksajalle vähintään 10 henkilön lomautuksista. Ilmoitus pitää sisällään lomautettavat työntekijät sekä lomautuksen alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoituksessa mainittujen työntekijöiden katsottaisiin rekisteröityneen työttömiksi työnhakijoiksi. Työtön tekee etuuden maksajalle työttömyyspäivärahahakemuksen ja etuus maksetaan, jos hakemus on työnantajan ilmoittamien lomautuspäivien mukainen.
 • Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoitukseen vuoden 2020 loppuun saakka rahoittamalla ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavan osuuden.
 • Työttömyyskassojen toimintakyky ja etuuksien ripeä maksatus turvataan kaikissa tilanteissa siten, että valtio varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.